NSM, pitkämatka (2008-11-08) NSM, pitkämatka (2008-11-08)